Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapraad is een raad die samengesteld is uit leden van het team en ouders. Deze raad heeft, volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs, medezeggenschap over het beleid van de school. We bespreken met elkaar allerlei zaken met betrekking tot de schoolorganisatie, schoolontwikkeling en personeelsbeleid. De MR heeft in de meeste gevallen adviesrecht en soms instemmingsrecht. Het is dus heel belangrijk om de stem van de ouders te horen en deze mee te nemen in de beslissingen die gemaakt worden. Dit is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.   

Een ouder en een leerkracht hebben zitting in de GMR van ATO-scholenkring. Dit is een raad waarin alle vertegenwoordigers zitten van alle ATO scholen. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben over de MR of de GMR dan kunt u contact opnemen via de mail mr@hetrondeel.nl. Op de website van de school kunt u de notulen vinden. Ook zal er regelmatig in de Nieuwsbrief informatie gegeven worden over de (G)MR. 

GMR ATO Scholenkring