Partners

 

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Basisschool Het Rondeel is sinds 2006 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.  

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl

Jeugdeducatiefonds

Het Rondeel mag deelnemen voor onze kinderen aan het Jeugd Educatie Fonds. Het Jeugd Educatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties.
Het afgelopen schooljaar hebben we middels de gelden van het Jeugd Educatie Fonds de klimwand en Chromebooks voor de huiswerkklas aan kunnen schaffen.

Kijk voor meer informatie  op:  www.jeugdeducatiefonds.nl

POINT073

(Meer)begaafdheid  

Sinds afgelopen jaar neem ik (juf Anne) deel aan onderwijswerkplaats POINT (www.point013.nl). Binnen POINT doe ik onderzoek op onze school en probeer ik leerlingen te signaleren die meer- of hoogbegaafd zijn.

Gemiddeld 10% van de leerlingen op school hebben kenmerken die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid. Deze kinderen zijn vaak snel van begrip, hebben een hoog leertempo, een goed geheugen, hebben een brede algemene interesse, kunnen gebeurtenissen goed inschatten, kunnen problemen snel oplossen en de leerlingen zijn goed in staat nieuw geleerde onderwerpen vast te maken aan wat ze al eerder geleerd hebben.

Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat de leerlingen goed in beeld worden gebracht en dat ook leerlingen die meer- of hoogbegaafdheid zijn goed passend onderwijs krijgen dat aansluit bij dat wat ze kunnen en waar hun interesses en kwaliteiten liggen.

Het is hierbij belangrijk om de kinderen vroeg te signaleren en uiteraard is een goed contact met jullie als ouders en de begeleiding thuis erg belangrijk. 

Heb je vragen over (meer)begaafdheid of een eventueel vermoeden van (meer)begaafdheid bij jouw kind? Spreek mij dan gerust eens aan!

 

Farent 

Farent is op verschillende manieren aanwezig en actief voor de bewoners in wijken in de gemeente 's-Hertogenbosch. Zo ook bij ons Kindcentrum. We werken nauw samen met jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk en de opvoedondersteuner?  

Kijk voor meer informatie op: www.farent.nl 

 

Gezonde school

Gezonde School is een programma dat ons helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werken we aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. Het Rondeel is in bezit van de volgende themacertificaten:  
- Voeding 
- Bewegen en Sport 
- Welbevinden 
- Relaties en Seksualiteit.  

Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl  

 

GGD  

In de tijd dat uw kind op de basisschool zit wordt de lichamelijke ontwikkeling van uw kind gevolgd door de GGD.  Dit schooljaar bestaat het jeugdgezondheidsteam uit: schoolarts Jur van Berkel en Jeanet van Belkum als Jeugdverpleegkundige. Voor tips en adviezen over de gezondheid van uw kind kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige. U kunt met haar spreken over specifieke onderwerpen zoals bedplassen, groeiproblemen, slecht luisteren, slaapproblemen, driftbuien enz. Jeanet van Belkum is werkzaam bij de GGD Hart van Brabant.  

U kunt een afspraak met haar maken via de telefoon 0900-4636443, keuze 2. Of via de mail uw vraag stellen op de website van de GGD https://www.ggdhvb.nl/contact/ik-heb- een-vraag  

 

Huis73 

Huis73 ondersteunt het onderwijs én de cultuurpartners in de stad. Cultuureducatie vinden we erg belangrijk. Zo werken we nauw samen met Huis73 tijdens het creatief atelier, maar ook met de afscheidsmusical. Daarnaast gaat elke groep twee keer per jaar naar een schoolvoorstelling.   

Kijk voor meer informatie op www.huis73.nl 

 

PowerUp073 

PowerUp073 is een netwerkorganisatie (Farent en ’S-Port) die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Vier jongerenwijkteams met jongerenwerkers, sportwerkers en JPP jeugdpreventiewerkers zetten zich in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding in de wijken van ’s-Hertogenbosch.  

 Kijk voor meer informatie op: www.powerup073.nl 

 

SchoolBieb 

Met de bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school en thuis. We willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De bibliotheek helpt ons om deze doelen te bereiken. We hebben een deskundige leesconsulent, inspirerende boeken, een mooie Bieb en een goede digitale lees- en leeromgeving.  

Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekopschool.nl 

 

‘S-PORT 

‘s-PORT is een initiatief van gemeente ‘s-Hertogenbosch. Tijdens en na schooltijd worden er verschillende activiteiten georganiseerd, op de school zelf, maar ook in de wijk en bij een (sport)vereniging. Dat kan dankzij een goede samenwerking. Op onze school wordt de gymles gegeven door een vakleerkracht van ´S-PORT.  

Kijk voor meer informatie op www.s-port.nl/