Ouderbetrokkenheid

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad is een raad die samengesteld is uit leden van het team en ouders. Deze raad heeft, volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs, medezeggenschap over het beleid van de school. We bespreken met elkaar allerlei zaken met betrekking tot de schoolorganisatie, schoolontwikkeling en personeelsbeleid. De MR heeft in de meeste gevallen adviesrecht en soms instemmingsrecht. Het is dus heel belangrijk om de stem van de ouders te horen en deze mee te nemen in de beslissingen die gemaakt worden. Dit is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.   

Een ouder en een leerkracht hebben zitting in de GMR van ATO-scholenkring. Dit is een raad waarin alle vertegenwoordigers zitten van alle ATO scholen. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben over de MR of de GMR dan kunt u contact opnemen via de mail mr@hetrondeel.nl. Op de website van de school kunt u de notulen vinden. Ook zal er regelmatig in de Nieuwsbrief informatie gegeven worden over de (G)MR. 

GMR ATO Scholenkring

Ouderraad

Op Het Rondeel hebben we sinds een aantal jaren een ouderraad waar je als ouder/verzorger lid van kan worden. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en wordt ondersteund door teamleden vanuit het Kindcentrum (Het Sprookjesbos en Het Rondeel). 

Vacatures

Binnen de ouderraad zijn er een aantal vacatures beschikbaar, daardoor zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste en betrokken ouders.  

Hieronder staat beschreven vanuit het regelement welke taken hieronder vallen en wat er van je verwacht wordt.    
Taken van de ouderraad zijn onder andere: 

  • Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders. 
  • Coördineren van de ondersteuning door de ouders. 
  • Het mee organiseren van diverse activiteiten. 

De ouderraad biedt het team bij alle jaarlijks terugkerende feesten zoals, Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen ondersteuning. Daarnaast biedt de ouderraad een helpende hand bij activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Avond 4-daagse, Schoolfotograaf, sportdagen, de activiteitendagen en het schoolreisje. 

Verwachtingen van een ouderraadslid: 

  • Je bent overdag regelmatig beschikbaar.  
  • Je moet aanwezig kunnen zijn bij de vergaderingen van de OR. Bij verhindering geef je dit door aan de voorzitter.  
  • Je bent bereid aanwezig te zijn bij de activiteiten van de OR en hieraan een bijdrage te leveren.  
  • We werken vanuit verschillende activiteiten. Het is de bedoeling dat je daarin een taak krijgt, en ook verantwoordelijkheid hierin draagt.  

Denk je dat dit alles wel gaat lukken, heb je er zin in en ben je enthousiast over onze bezigheden? Dan ben je welkom je verkiesbaar te stellen voor de ouderraad! Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Kristel (Het Sprookjesbos) of Lenie/ Martha (Het Rondeel). 

Groetjes,  
Van de Ouderraad en team Kindcentrum aan de Aa.