Groep 4

Welkom in groep 4!

In groep 4 verandert er het een en ander vergeleken met groep 3. In groep 3 is er veel aandacht geweest voor het leesproces, uiteraard gaan we hier in groep 4 verder mee, maar wel op een andere wijze dan de kinderen gewend zijn geweest. Naast het lezen, schrijven en rekenen staan nu ook de dagelijkse spelling- en taallessen centraal in groep 4. Ook verdiepen we ons in de wereld om ons heen en gaan we groeps-doorbrekend aan de slag met creatieve ateliers samen met de leerlingen uit groep 5 en 6.

 

Wat doen we allemaal in groep 4?

Elke dag van de week staat er rekenen, taal en spelling op het programma. Naast de dagelijkse lessen van rekenen, taal en spelling staat er gedurende de week ook schrijven, technisch lezen, begrijpend lezen, wereld oriëntatie, Vreedzame school en verkeer op het programma.

Het aanbod vindt in verschillende werkvormen plaats. U kunt denken aan bewegend leren, het inzetten van concrete materialen, het werken met wisbordjes of het inzetten van taal- en rekenspellen. Na de instructie kiezen we ervoor om kinderen zelfstandig aan hun ontwikkeling te laten werken of in een samenwerkingsvorm. Als blijkt dat er kinderen zijn die moeite hebben met een bepaald onderwerp is er ruimte voor begeleide in-oefening met de leerkracht of leerkracht-ondersteuner. Hierdoor krijgt een kind directe feedback op het gemaakte werk en is er ruimte om de juiste denkstappen in te slijpen.

Twee keer in de week gaan we groeps-doorbrekend aan de slag in de creatieve ateliers. Samen met de kinderen van groep 5 en 6 werken we dan aan onze creatieve talenten. Muziek, dans, beeldende vorming, techniek, natuur en constructie komen aan bod tijdens deze ateliers. Een creatief atelier kan gegeven worden door een leerkracht van Het Rondeel of door een gastdocent.

Twee keer in de week gaan we gymmen. De gymles staat onder leiding van een vakleerkracht.

 
Bijzondere activiteiten in groep 4
Lezen

Het hoofddoel in groep 4 is dat de kinderen teksten kunnen lezen op het beheersingsniveau van AVI M4/E4. (correct en vlot).

De opbouw is dat de leerlingen van correct naar vloeiend en vlot lezen gaan. We hebben hierbij aandacht voor het behouden van leesplezier en leesmotivatie. 

In groep 4 starten we ook met begrijpend lezen. Samen met de leerkracht leren de kinderen stap voor stap hun tekstbegrip te vergroten. De teksten die worden aangeboden staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen en spreken tot de verbeelding.

IPad

In groep 4 hebben alle kinderen een eigen iPad met een koptelefoon. De rekenlessen van Gynzy worden hier op gemaakt en de kinderen kunnen extra oefenen met lezen en spelling.

Rekenen

In groep 4 krijgen de kinderen les in de volgende domeinen:

Getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, geld, tijd en datum, meetkunde en meten, tabellen en grafieken. Het rekenprogramma Gynzy waar we mee werken is adaptief. Dit betekent dat dit programma zich aanpast aan het niveau van het kind.

Speciale aandacht is er voor het automatiseren van de sommen en kan er een tafeldiploma verdiend worden. De tafels van 1 t/m 5 en 10 moeten geautomatiseerd zijn aan het einde van het schooljaar. 

Taal en spelling

In groep 4 werken we met de methode Staal voor spelling en taal.

Voor spelling geldt dat we dagelijks werken met een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en een dictee aanbieden. Zo leren de kinderen de spellingregels toe te passen. 

Bij de taallessen gaan de kinderen echt met taal aan de slag. Zo leren ze bijvoorbeeld eigen teksten te schrijven en oefenen ze alvast met presenteren.

Schrijven

Schrijven is in groep 4 heel speciaal. De kinderen krijgen namelijk een vulpen als beloning voor het oefenen op een mooi correct en vlot handschrift. Tijdens de schrijflessen in groep 4 leren de kinderen dat zinnen en namen beginnen met hoofdletters. Deze hoofdletters worden aangeleerd in groep 4. 

Ontdeklab

Elke week gaan kinderen ontdekken in het lab. Hierbij kan je denken aan techniek maar ook aan proefjes met bijvoorbeeld water. Samenwerken en ontdekken staan hier centraal.