Stel cookie voorkeur in

Zorg

De interne zorggroep

Binnen onze school werken wij met een interne zorggroep. Deze groep bestaat uit de zorgcoördinator, intern begeleiders, de coördinator Sociaal-emotionele Ontwikkeling, de leesspecialist, taalspecialist en rekenspecialisten. Dit team is onder leiding van de zorgcoördinator verantwoordelijk voor het initiëren, evalueren en bijstellen van het zorgbeleid.

Op dit moment zijn er drie intern begeleiders op Het Rondeel. Een voor de onderbouw, een voor de middenbouw en een voor de bovenbouw. De intern begeleiders hebben als taak hun collega-leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden bij het signaleren en analyseren van onderwijsleerproblemen en bij het oplossen daarvan.

De lees-, taal-, en rekenspecialisten ondersteunen leerkrachten zoveel mogelijk in de groep en geven advies over het vakgebied/specialisme.

De SEO-coördinator coördineert alle extra hulp en ondersteuning op het gebied van SEO. Zij gaat ook gesprekken aan met leerlingen en ouders en externe contacten. Zij inventariseert welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben en arrangeert deze begeleiding.

 

Kindbespreking in het zorgteam

Bij een kindbespreking (voorheen heette dat het zorgteam) komen verschillende professionals samen: de ouder(s), de Intern Begeleider van de school en de pedagogisch medewerker of leerkracht.

De schoolmaatschappelijk werker van Juvans, de Sociaal Verpleegkundige van de GGD, een medewerker van Divers, de contactpersoon van het samenwerkingsverband kunnen hierbij op uitnodiging aansluiten.

Dit team komt regelmatig bij elkaar met als doel een leerling zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Ouders geven vooraf middels een toestemmingsformulier toestemming.

Trainingen en begeleiding

Op Het Rondeel worden verschillende trainingen geboden.

Wish:
Een weerbaarheidsprogramma dat wordt gegeven aan alle kinderen van groep 6.

Tim en Flapoor:
Een training gericht op het aanleren van sociale vaardigheden aan kinderen van 6 tot 9 jaar.

Blitzkids:
Een sociaal-emotionele vaardigheidstraining aan kinderen van 9 tot 12 jaar.

DOEN:
Een programma in wijk Oost voor leerlingen uit groep (7 en) 8 die uitstromen naar VMBO-B of Praktijkonderwijs.

Huiswerkplek:
Een rustige plek waar kinderen uit groep 5, 6 en 7 één keer per week na school hun huiswerk zelfstandig kunnen maken.

Daarnaast kunnen kinderen met een hulpvraag aangemeld worden voor verschillende trainingen bij het CJG.


www.cjg-s-hertogenbosch.nl

Externe betrokkenen bij Het Rondeel

Samenwerkingsverband
Als wordt besloten voor advisering en begeleiding, wordt dit aangevraagd bij het samenwerkingsverband De Meierij. In gesprek met ouders en school wordt de hulpvraag met de contactpersoon van de Meierij besproken. Daarna wordt besproken welke passende hulp geboden kan worden. Bijvoorbeeld een observatie in de klas, het geven van tips en adviezen, een aangepast programma, het afnemen van een intelligentietest, een arrangement enz. Ouders geven vooraf middels een aanmeldformulier toestemming. www.demeierij-po.nl

School maatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker van Juvans is 1 dag per week op school aanwezig. Zij heeft zowel een adviserende als een uitvoerende rol. Als de leerkracht of ouders het gevoel hebben dat een leerling hulp nodig heeft, kan de intern begeleider of SEO-coordinator contact tot stand brengen. Ouders geven hiervoor mondeling toestemming.

De sociaal verpleegkundige
De sociaal verpleegkundige is 60 uur flexibel per jaar op school waarvan 1 keer per maand 1 uur spreekuur. Dit wordt uitgevoerd door de sociaalverpleegkundige van GGDHvB. Zij heeft zowel een adviserende als een uitvoerende rol. De contacten kunnen ook nog voortkomen vanuit het consultatiebureau waar kinderen naar toegaan voor zij bij de GGDHvB terecht komen.

De opvoedondersteuner
De opvoedondersteuner is een aantal uur per week op school aanwezig . Zij heeft zowel een adviserende als een uitvoerende rol. Op dinsdagochtend leidt zij de ouderkamer, waar ouders koffie/thee kunnen drinken en er gesprekken worden gevoerd over opvoedkundige onderwerpen.

Fysiotherapeut en logopedist
Twee maal per jaar vindt overleg plaats met de fysiotherapeuten en logopedisten over leerlingen van onze school die bij hen onder behandeling zijn. De taalcoordinator overlegt met de logopedist, de IB-er met de fysiotherapeut. Zo kan de koppeling wordt gemaakt tussen de aanpak van de behandeling en de aanpak op school.